Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona główna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

siedziba
nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)
dyrektor
organy przedszkola
statut
regulamin
struktura przedszkola
cle i zadania
tryb działania
wysokość opłat
majątek
rejestry, ewidencje, archiwa
sposób załatwiania spraw
informacje nieudostępnione
kontrole 
ogłoszenia
Redakcja BIP
Instrukcja obsługi BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Siedziba
Adres:   40 - 722 Katowice, ul. Koszalińska 6a
Telefon:   32 252-53-32
Fax:   32 782-00-43
Godziny pracy:    600 - 1700
strona www:    www.mp16.katowice.pl
                             nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)

Dyrektor

Imię i nazwisko:

  mgr Hanna Kosmalska
Siedziba:   Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Koszalińska 6a, 40 - 722 Katowice
Telefon:   32 252-53-32
Organy przedszkola

1.

  Dyrektor przedszkola

2.

  Rada Pedagogiczna

3.

  Rada Rodziców

do góry

 

Podstawa prawną powołania i funkcjonowania jednostki
Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe i statutu Miejskiego Przedszkola nr 16
Statut
STATUT Miejskiego Przedszkola nr 16     

01.04.2017  [plik do pobrania]

 archiwalne:  

08.02.2016  [plik do pobrania]
30.09.2015  [plik do pobrania]
30.09.2014  [plik do pobrania]
19 luty 2014  [plik do pobrania]

Regulamin
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Miejskiego Przedszkola nr 16              [plik do pobrania]
Struktura przedszkola
· Dyrektor Przedszkola -wg § 7, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Pedagogiczna - wg § 8, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Rodziców - wg § 9,  Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Cle i zadania
Wg § 2 i § 3, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Tryb działania
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem przedszkola.

do góry

 

Wysokość opłat
Podstawa prawna: Uchwała NR LII/1247/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014r 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 poz. 4254 z dnia 08.08.2014 r.)

Uchwała NR LV/1290/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 lpaździernika 2014r 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 poz. 5305)


Koszt  opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za jedną godzinę wynosi 1,00 zł

· Stawka żywieniowa 5,00 zł za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Majątek
Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

UCHWAŁA NR 1628/97 
ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 09.10.1997 r 
Decyzja Nr GGM72244/4/69/97 

w sprawie oddania w trwały zarząd nieodpłatnie na czas nie oznaczony na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
przy ul. Koszalińskiej 6a.
Rejestry, ewidencje, archiwa
W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
· wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
· aktów awansu zawodowego;
· rejestr zamówień publicznych;
· rejestr wydawanych zaświadczeń;
· rejestr skarg i wniosków;
· rejestr zarządzeń wewnętrznych;
· chorób zawodowych nauczycieli;
· ewidencja środków trwałych;
· ewidencja księgozbioru;
· rejestr zamówień publicznych;
· ewidencja druków ścisłego zarachowania; 
· ewidencja wypadków wychowanków;
· archiwum przedszkolne

 

do góry

 

Sposób załatwiania spraw
Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii dyrektora w godzinach pracy. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Miejskie Przedszkole nr 16
ul. Koszalińska 6a
40 - 722 Katowice 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 
Informacje nieudostępnione
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora. 
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby. 
Dane podlegające ochronie : 
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu , 
- dane osobowe dzieci i ich rodziców 
- wynagrodzenie pracowników , 
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni
   specjalistycznych 
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu
   przedszkole 
Kontrole


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.06.2016
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oswiaty w Katowicach
Dnia 23.06.2015
Zakres kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka. 
Współpraca dyrektora przedszkola z rodzicami. 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

 

Kontrole 2014
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 03.12.2014
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.11.2014
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kontrole 2013
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 23.07.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 22.11.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

 

Kontrole 2012
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 17.12.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 09.03.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2011
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 18.11.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oswiaty w Katowicach
Dnia 15.06.-21.06.2011
Zakres kontroli: Ewaluacja zewnetrzna w obszrze PROCESY 
Wyniki kontroli: Poziom spełaniania wymagań w obszrze procesy- ocena A

ZUS o/Chorzów
Dnia 01-15.04.2011
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.03.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2010
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 24.11.2010
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 14.04.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 21.04.2009
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 12.08.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego piaskonicy.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 25.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola stanu higienicznego oraz prowadzenia dokumentacji.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 29.09.2009
Zakres kontroli: Diagnoza przedsięwzięć pro zdrowotnych w placówce wychowania i nauczania.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 30.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.


Kontrole 2008
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 05.09.2008
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.


Kontrole 2007
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 02.11.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola bieżącego stanu sanitarno - technicznego.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 12.03.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola sanitarna oraz ocena stanu sanitarnego pionu żywienia.

Kontrole 2006
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 26.07.2006
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2005
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.04.2005
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Wydział Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dnia 12.05.2005
Zakres kontroli: przegląd dokumentacji nadzoru pedagogicznego, hospitacja zajęć prowadzonych przez dyrektora przedszkola
Zalecenia: bez zaleceń

ZUS o/Chorzów
Dnia 18-29.04.2005
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

do góry

 

Ogłoszenia
 Informacja na temat mienia placówki uznanego za zbędne bądź zużyte
 PDF  [plik do pobrania]

Oferta pracy w MP 16 - nabór na stanowisko samodzielnego referenta  

Lista kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta w MP 16 

Wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Miejskim Przedszkolu nr 16 
w Katowicach
 

 

Data opracowania
  luty - 2014
Opracowała
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Zatwierdziła
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Realizacja
mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Redakcja BIP Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Hanna Kosmalska 
Adres: ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice
telefon: 32 2525 332  
fax:      32 7820 043
e-mail: mp16katowice@wp.pl
 

Instrukcja obsługi BIP

W banerze na początku strony znajduje się logo odsyłające do ogólnopolskiej strony BIP oraz strony 
internetowej Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.

Poniżej znajdują się zakładki do strony głównej, kontaktu, rejestru zmian oraz pomocy.


Z lewej strony znajduje się menu przedmiotowe, podzielone na działy tematyczne związane 
z udostępnianymi treściami.
 

 

 http://bip.um.katowice.pl/jednostki/przedszkola

 

do góry