Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona główna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

siedziba
nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)
dyrektor
organy przedszkola
statut
regulamin
struktura przedszkola
cle i zadania
tryb działania
wysokość opłat
majątek
rejestry, ewidencje, archiwa
sposób załatwiania spraw
informacje nieudostępnione
kontrole 
ogłoszenia
Redakcja BIP
Instrukcja obsługi BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Siedziba
Adres:   40 - 722 Katowice, ul. Koszalińska 6a
Telefon:   32 252-53-32
Fax:   32 782-00-43
Godziny pracy:    600 - 1700
strona www:    www.mp16.katowice.pl
                             nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)

Dyrektor

Imię i nazwisko:

  mgr Hanna Kosmalska
Siedziba:   Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Koszalińska 6a, 40 - 722 Katowice
Telefon:   32 252-53-32
Organy przedszkola

1.

  Dyrektor przedszkola

2.

  Rada Pedagogiczna

3.

  Rada Rodziców

do góry

 

Podstawa prawną powołania i funkcjonowania jednostki
Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe i statutu Miejskiego Przedszkola nr 16
Statut
STATUT Miejskiego Przedszkola nr 16     

30.11.2017  [plik do pobrania]

 archiwalne:  

01.04.2017  [plik do pobrania]
08.02.2016  [plik do pobrania]
30.09.2015  [plik do pobrania]
30.09.2014  [plik do pobrania]
19 luty 2014  [plik do pobrania]

Regulamin
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Miejskiego Przedszkola nr 16              [plik do pobrania]
Struktura przedszkola
· Dyrektor Przedszkola -wg § 27, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Pedagogiczna - wg § 28, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Rodziców - wg § 29,  Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Cle i zadania
Wg § 2 i § 3, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Tryb działania
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem przedszkola.

do góry

 

Wysokość opłat
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/746/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 2555) oraz Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/810/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Koszt  opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za jedną godzinę wynosi 1,00 zł

· Stawka żywieniowa 5,00 zł za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Majątek
Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

UCHWAŁA NR 1628/97 
ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 09.10.1997 r 
Decyzja Nr GGM72244/4/69/97 

w sprawie oddania w trwały zarząd nieodpłatnie na czas nie oznaczony na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
przy ul. Koszalińskiej 6a.
Rejestry, ewidencje, archiwa
W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
· wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
· aktów awansu zawodowego;
· rejestr zamówień publicznych;
· rejestr wydawanych zaświadczeń;
· rejestr skarg i wniosków;
· rejestr zarządzeń wewnętrznych;
· chorób zawodowych nauczycieli;
· ewidencja środków trwałych;
· ewidencja księgozbioru;
· rejestr zamówień publicznych;
· ewidencja druków ścisłego zarachowania; 
· ewidencja wypadków wychowanków;
· archiwum przedszkolne

 

do góry

 

Sposób załatwiania spraw
Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii dyrektora w godzinach pracy. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Miejskie Przedszkole nr 16
ul. Koszalińska 6a
40 - 722 Katowice 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 
Informacje nieudostępnione
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora. 
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby. 
Dane podlegające ochronie : 
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu , 
- dane osobowe dzieci i ich rodziców 
- wynagrodzenie pracowników , 
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni
   specjalistycznych 
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu
   przedszkole 
Kontrole


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 27.06.2017
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego kuchni.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 08.05.2017
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Wydział Eukacji i Sportu 
Dnia 06.02.2017
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 02.01.2017
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 02.01.2017
Zakres kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu. 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.06.2016
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 23.06.2015
Zakres kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka. 
Współpraca dyrektora przedszkola z rodzicami. 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kontrole 2014
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 03.12.2014
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.11.2014
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kontrole 2013
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 23.07.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 22.11.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

 

Kontrole 2012
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 17.12.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 09.03.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2011
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 18.11.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oswiaty w Katowicach
Dnia 15.06.-21.06.2011
Zakres kontroli: Ewaluacja zewnetrzna w obszrze PROCESY 
Wyniki kontroli: Poziom spełaniania wymagań w obszrze procesy- ocena A

ZUS o/Chorzów
Dnia 01-15.04.2011
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.03.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2010
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 24.11.2010
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 14.04.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 21.04.2009
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 12.08.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego piaskonicy.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 25.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola stanu higienicznego oraz prowadzenia dokumentacji.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 29.09.2009
Zakres kontroli: Diagnoza przedsięwzięć pro zdrowotnych w placówce wychowania i nauczania.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 30.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.


Kontrole 2008
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 05.09.2008
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.


Kontrole 2007
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 02.11.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola bieżącego stanu sanitarno - technicznego.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 12.03.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola sanitarna oraz ocena stanu sanitarnego pionu żywienia.

Kontrole 2006
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 26.07.2006
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2005
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.04.2005
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Wydział Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dnia 12.05.2005
Zakres kontroli: przegląd dokumentacji nadzoru pedagogicznego, hospitacja zajęć prowadzonych przez dyrektora przedszkola
Zalecenia: bez zaleceń

ZUS o/Chorzów
Dnia 18-29.04.2005
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

do góry

 

Ogłoszenia
 Informacja na temat mienia placówki uznanego za zbędne bądź zużyte
 PDF  [plik do pobrania]

Oferta pracy w MP 16 - nabór na stanowisko samodzielnego referenta  

Lista kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta w MP 16 

Wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Miejskim Przedszkolu nr 16 
w Katowicach
 

 

Data opracowania
  luty - 2014
Opracowała
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Zatwierdziła
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Realizacja
mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Redakcja BIP Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Hanna Kosmalska 
Adres: ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice
telefon: 32 2525 332  
fax:      32 7820 043
e-mail: mp16katowice@wp.pl
 

Instrukcja obsługi BIP

W banerze na początku strony znajduje się logo odsyłające do ogólnopolskiej strony BIP oraz strony 
internetowej Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.

Poniżej znajdują się zakładki do strony głównej, kontaktu, rejestru zmian oraz pomocy.


Z lewej strony znajduje się menu przedmiotowe, podzielone na działy tematyczne związane 
z udostępnianymi treściami.
 

 

 http://bip.um.katowice.pl/jednostki/przedszkola

 

do góry