strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pkt. „ §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”, zamieszczam na stronie internetowej przedszkola www. mp16.katowice.pl :

  • listę dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 16 
    w Katowicach
    ZOBACZ >>>

 

  • listę dzieci nie zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 16 
    w Katowicach
    ZOBACZ >>>

 Hanna Kosmalska 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach


Lista dzieci niezakwalifikowanych i nieprzyjętych ZOBACZ >>>

Lista dzieci przyjętych ZOBACZ >>>

 NFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PROWADZONA BĘDZIE PRZY WSPARCIU SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO,POPRZEZ STRONĘ:

PROWADZONA BĘDZIE PRZY WSPARCIU SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO,POPRZEZ STRONĘ:

 Szanowni rodzice.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, decyduje data stempla pocztowego.


Informujemy, że w tej wyjątkowej sytuacji będziemy również przyjmować prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikamiw formie czytelnego skanu  przesłanego na e-mail mp16katowice@wp.pl 

Prosimy w tytule wiadomości wpisać hasło rekrutacja oraz imię i nazwisko dziecka

https://katowice.nabory.pl/

STRONA BĘDZIE AKTYWNA 
OD DNIA
16 MARCA 20120
OD GODZ.
9.00
 ZAPRASZAMY !!!

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

 


 


UWAGA ! 

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2020/21, odbywać się będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. ), Zarządzenie nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci trzy-pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, prezydent miasta, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
Link do strony: https://nazwa.rekrutacji.nazwamiasta.nabory.pl

1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu,
a. data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
b. data i godzina wydrukowania wniosku
c. data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
d. data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci !!!


2. Informacje ogólne
a. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Katowicach:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2017),
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
b. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Katowicami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
c. Dzieci, które na dzień 01.09.2020r. będą miały ukończone 2,5 roku ( urodzone do dnia 29.02.2018r.) mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami i może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
d. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
e. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
f. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2019/2020). W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

4. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
- Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
- We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
- Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności.
- Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
- Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
- Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zrócić się do prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

W tym celu prezydent miasta:
- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń prezydent miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
- W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Zarządzeniu nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
- Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
- Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 

z dnia 29 stycznia 2019r Nr 783/2020 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, ..........

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11504/783-2020b.pdf

 

do góry