strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA KATOWICE
na rok szkolny 2017/2018
 

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2017/18, odbywać się będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), Uchwałę nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 1328/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2017/2018.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego.
Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Katowice, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 
Przebieg procesu rekrutacji:
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 
INFORMACJE OGÓLNE
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Katowicach: dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Katowicami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
 
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności.
Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 
Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do Prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent miasta:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent miasta informuje przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale  nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
wnioskować do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 
Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku. - pobierz wniosek.

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:
 

1 - kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe,

oraz
2 - kryteria określone w uchwale nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.
 1. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

 • L.p.

  Kryteria

  Liczba punktów

  Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

  1.

  Wielodzietność rodziny kandydata

  Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

   

  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
  z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

  2.

  Niepełnosprawność kandydata

  3.

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  4.

  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  5.

  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  6.

  Samotne wychowywanie kandydata
  w rodzinie

  7.

  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

  Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  1.

  Dziecko, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecko  z odroczonym obowiązkiem szkolnym

  64

  2.

  Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

  32

  3.

  Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu 

  16

  4.

  Dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również  w stosunku do   rodzica    samotnie wychowującego dziecko   

  8

  5.

  Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

  4

  6.

  Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy  oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

I - Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

    Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego
    opiekuna.

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
    karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II - Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (Uchwała nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r.)

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku odroczenia, kopia decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 -  numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o   przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

 6) dla kryterium określonego w pkt. 6 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o   zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
    karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28.04.2017r.

od godziny 08:00

do 12.05.2017r.

do  godziny 16:00

Od 13.06.2017r.

od godziny 08:00

do 10.08.2017r,

do godziny 16:00

2.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty.

12.05.2017r.

od godziny 16:00

do 19.05.2017r.

do godziny 13:00

10.08.2017r.

od godziny 16:00

do 11.08.2017r.

do godziny 16:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.06.2017r.

o godzinie 09:00

14.08.2017r.

o godzinie 09:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 02.06.2017r.

od godziny 09:00

do 09.06.2017r.

do godziny 16:00

 

 

od 14.08.2017r.

od godziny 09:00

do 21.08.2017r.

do godziny 16:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.06.2017 r., o godzinie 13:00

22.08.2017 r., o godzinie 13:00

 

 

ZARZĄDZENIE z dnia 12 kwietnia 2017r NR 1328/2017 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE       
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2017/2018.

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/
9768/1328-20170001.pdf

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/764/17 RADY MIASTA KATOWICE 
z dnia 30 marca 2017 r.
                         
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/
101858/sesja%20XXXVIII-764-17.pdf

 

 

 

 

do góry