Puchatki

Puchatki


Cele i zadania na miesiąc:

Styczeń


Dzieci:

- Dostrzegają upływ czasu,

- Rozwijają sprawność ruchową i poczucie rytmu,

-Rozwijają orientację przestrzenną układając balonik w wskazanym miejscu,
-Rozwijają umiejętność zgodnego współdziałania w zespole,
-Poznają występujące w przyrodzie następstwa dni i nocy,
-Rozumieją konieczność dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowy,
-Rozwijają sprawność rachunkową posługując się liczebnikami głównymi,
-Utrwalają wiadomości na temat wyglądu , sposobu życia i odżywania się zwierząt zimą,

-Wyjaśniają, kim są babcia i dziadek dla rodziców,
-Śpiewają piosenkę z Okazji Święta Babci i Dziadka,
-Przygotowują samodzielnie prezent dla babci i dziadka

-Stosują określenia: długi i krótki,
- Wymieniają akcesoria związane z pracą strażaka,

-Znają numer alarmowy 112,

-Wymieniają osoby u których mogą szukać pomocy, gdy poczują zagrożenie


https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944