Deklaracja dostępności


Miejskie Przedszkole nr 16  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
​Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mp16.katowice.pl
Data publikacji strony internetowej: [2004]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-14].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-08-28 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Hanna Kosmalska, mp16katowice@wp.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2525 332. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

   1. Aby wejść do budynku trzeba pokonać 7 stopni, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Aby wejść do przedszkola należy skorzystać z dzwonka.


   2. Budynek jest piętowy, brak windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.


   3. W budynku nie ma pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


   4. W pobliżu przedszkola znajdują się miejąca postojowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 


   5. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 


   6. Dojazd transportem publicznym, autobusem do przystanku Ligota Panewnicka dojście do budynku (290m lub 230m), lub przystanek autobusowy             
       Ligota-Poleska dojście do budynku (140m), transport kolejowy dworzec PKP Katowice-Ligota dojście do budynku (600m).


   7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym.


   8. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944